Anbefalinger

Sundere skoleveje gennem fokus på tryghed.

Lavere fartgrænser ved skoler, gående og cyklende som det primære hensyn og mere dialog med forældre om tryghedsoplevelser på skolevejen. Det er nogle af de anbefalinger som fremhæves i rapporten fra projekt Sund Skolevej, som har gennemført en omfattende undersøgelse af børns og familiers transportvaner og transportmotiver i samarbejde med 9 kommuner. Mere end i alt 11.000 børn og forældre har medvirket i undersøgelsen.

Anbefalingerne som er kommet ud af projektet, er grupperet i tre temaer. Temaerne udspringer af kritiske faktorer, som analysearbejdet har påvist er vigtige for transportvalget. Rapportens anbefalinger er ikke en facitliste, men et godt udgangspunkt for at skabe mere aktiv transport. 

Temaerne er:

1. Tryghed

Temaet handler om fokus på tryghed hos trafikbrugerne. Det handler om dialog med brugerne og om at tage tryghed set fra brugerperspektivet alvorligt. Dybest set handler tryghed og brugerfokus om fremme af trivsel, velfærd og sundhed på skolevejen. 

2. Vejforhold

Temaet handler om skoleveje der sætter let trafik i højsædet og prioriterer indretninger, som gør aktiv transport behageligt, sikkert og hurtigt. Passiv transport på skolevejen skal indrette sig efter hensynet til aktiv transport, også der hvor det kan opleves som tab af privilegier for bilister på skolevejen.

3. Stimulering

Temaet handler om andet der kan motivere til det sunde transportvalg. Skoler og forældre har f.eks. et fælles ansvar for at stimulere børns lyst til aktiv transport, så tidligt som muligt. Stimulering handler også om prioriteringer og om de praktiske ting, der kan gøres for at lette, fremme og belønne aktiv transport.

Sund Skolevej anbefaler

Fokus på oplevet tryghed og trafikantdialog 

Tryghed

Prioritering af vejforhold til fordel for aktiv transport

Vejforhold

Indsatser der gør sunde transportvalg nemmere

Stimulering

Barrieren for aktive transportvalg skal sænkes

 

Hvis vi gerne vil have børnene ud af bilerne, skal vi til at forstå gang og cykling som den primære transportform til skole og biler til skole som sekundært.

 

Vores byer er af historiske årsager indrettet på bilens præmisser, mens gående og cyklende må indordne sig under hensynet til bilerne. Dette forhold skal vendes om, så der generelt kan komme mere aktiv transport. Det skal ske både i den enkelte by – og i forhold til trafikregulering, byudvikling og gennem politiske prioriteringer om infrastruktur. Aktiv transport handler om byplanlægning, infrastruktur og trafikregulering. Det handler ikke i første række om at overbevise befolkningen om at bruge bestemte transportformer, men om at indrette byer og trafikarealer, så aktiv transport falder naturligt, sikkert og nemt. Gør man det, kommer adfærden af sig selv.


Danske børnefamilier vil gerne cykle og gå. Desværre er forholdene ikke altid begunstigende for denne præference. Hovedproblemet er dels den selvforstærkende anvendelse af bil til skole transporten, dels at infrastrukturen ikke tilstrækkeligt konsekvent understøtter og favoriserer lette trafikanter til og omkring skolen.

 

Generelt anbefaler projekt Sund Skolevej, at politikerne i den enkelte kommune træffer en beslutning om, at aktiv skoletransport - gang og cykling - skal være det naturlige og primære transportvalg til skole, og at biler må indordne sig under de krav til sikkerhed, trivsel og tryghed på skolevejen, som er nødvendige for at fremme aktiv og sund transport.
 

Fremtidens skoleveje


Fremtidens skoleveje bør være præget af aktiv transport med trivsel, tryghed og livskvalitet for trafikdeltagerne. For at komme frem til dette mål, anbefaler rapporten at arbejde med disse temaer:


1.    Tryghed - tryghed i dialog med trafikbrugerne
2.    Vejforhold – trafikarealer der prioriterer aktiv transport
3.    Simulering – indsatser der stimulerer til mere aktiv transport

Fokus på oplevet tryghed og trafikantdialog 

Tryghed

Tryghed generelt

 

Tryghed på skolevejen er den største enkeltfaktor i valget af transportform. Når trafikken opleves som utryg, bliver bilen oftere den valgte transportform til skole, selv på korte afstande. Tryghed og faktisk trafiksikkerhed kan nogle gange være hinandens modsætninger, men behøver ikke at være det. For at sikre at det ikke er mangel på tryghed, der er afgørende i forhold til valg af bilen som transportmiddel, bør utryghed blandt børn og forældre tages alvorligt. I den sammenhæng anbefaler vi dialog med trafikbrugerne som udgangspunkt for tryghedsskabende indsatser. 

 • Brug tryghed som succesparameter for skoletransporten

 • Indhent ideer fra trafikbrugerne – meget utryghed kan løses med simple tiltag

 • Gå & Snak arrangementer hvor børn og forældre udpeger utrygge steder og situationer

 • Familie-gennemgang af skolevejen en gang om året for dialog om sikker skolevej

Biler som hovedkilde til utryghed

 

Biler på skolevejen er den største enkelte kilde til utryghed på skolevejen og dermed ofte det primære argument for selv at køre sine børn til skole. Biler på skolevejen vil ofte være en præmis, som ikke grundlæggende kan ændres. Selv hvis man ville forbyde biler at køre ind på skolens område, vil der stadig være strækninger på skolevejen, hvor biler skal kunne køre. Men forholdene kan ofte forbedres markant til fordel for tryg og mere sikker aktiv transport.

 • Indførsel af 30 km/t på vejene omkring skolen

 • Kombiner fartgrænserne med fartdæmpende tiltag

 • Brug elektroniske fartvisere der viser hastigheden og logger fartdata

 • Sørg for klare og tydelige krydsningspunkter på skolevejen

 • Adskil bilers indkørsel og parkering fra den lette trafik

 • Skab sikker afstand mellem biler og den lette trafik

 • Bekæmp ulovlig bilkørsel gennem målrettet vejindretning

 • Skab synlighed og respekt ved fodgængerovergange

Prioritering af vejforhold til fordel for aktiv transport

Vejforhold

Vejforhold der prioriterer aktiv transport

 

Undersøgelsen viser, at cykelstier er vigtige for anvendelsen af aktiv skoletransport og tryghedsoplevelsen i trafikken, særligt når skolevejen indbefatter tæt trafik og på landeveje. Stor betydning har også kryds og overgange, hvor selv en enkelt usikkert oplevet overgang kan være en hindring for det aktiv transportvalg. Dårligt vedligeholdelse af trafikarealer for lette trafikanter – cykelstier og fortove – bliver desuden nemt en kilde til frustration hos aktive skoletrafikanter.

 

 • Hvor cykelstier ikke er muligt, brug nogle alternativer

 • Brug Gå & Snak konceptet til at finde de utrygge steder i trafikken

 • Opgrader driften af gang- og cykelstier til samme niveau som for den motoriserede trafik

  • Hold cykelstien ren

  • Hold cykelstien intakt

  • Sørg for vinterbekæmpelse

  • Sørg for lys på gang- og cykelruter

Indsatser der gør sunde transportvalg nemmere

Stimulering

Stimulering til fremme af aktiv transport

 

Mange forhold kan hindre aktiv transport. Herunder børns manglende lyst til at gå eller cykle og gode argumenter om dårligt vejr og travlhed. For nogle forældre er det også en barriere, hvis barnet ikke er gammelt nok til at gå / cykle selv eller ikke er fortrolig med at tage turen selv. Det anbefales at skoler og forældre sørger for at børn gives mulighed for at opleve gælden ved at bevæge sig og hjælper dem til at blive motiverede og sikre aktive trafikanter. Desuden anbefales det at indføre ledsageordninger der aflaster forældre i forhold til at ledsage børnene til skole.

 • Forstærk skoleaktiviteter med cykling

 • Tilbyd gå- og cykelbusser med frivillige

 • Lav aftaler mellem forældre om at følges til skole

 • Sørg for at holde forældre informerede hvert år

 • Hold skoletasken let – børn skal ikke løse transportopgaver

 • Tilbyd bedre kollektive transportmuligheder til elever uden for byerne
   

Om GF Trafikpris
GF Trafikpris uddeles hvert år til små og store projekter rundt om i landet, som gør en aktiv indsats for den lokale trafiksikkerhed. Prisen uddeleles af GF Forsikrings fond, GF Fonden, og udvælges af den nationale trafikpriskomite, som bl.a. består af repræsentanter fra GF Forsikring, Ulykkes Analyse Gruppen på OUH og fra det kommunale område.

Om Plan Gruppen
Plan Gruppen er et byudviklingsfirma der rådgiver om udvikling af byer og lokalområder. Holdet bag Sund Skolevej består desuden af medarbejdere fra Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik og ATKI. 

Bestil mere info

Få mere information om Sund Skolevej og kommunens muligheder for at medvirke